close
تبلیغات در اینترنت
چکیده ای از کتاب اثبات زنده بودن امام زمان(عج)


فصل اول:اثبات وجودامام زمان(عج)ازطريق


الف)عقل:
الف:مطلبي که مسلم است اين مي باشد که هميشه پولهاي تقلبي مشابه پولهاي اصلي است وپولي که
اصلي آن وجودندارد تقلبي آن هم وجود ندارد پيداشدن کساني که خودرا حضرت مهدي معرفي
نموده اند (که البته دروغگو بوده اند)خوداشاره به اين مطلب دارد که حتما امام زماني وجود دارد
که نمونه تقلبي آن موجود مي باشد
ب:روزي امام صادق(ع)ازشاگردش هشام پرسيد آيابه من نمي گوئي که باعمرابن عبيد چه کردي
وچگونه ازاوسوال پرسيدي؟هشام گفت:خبربه من رسيدکه عمرابن عبيددرمسجدمي نشيندوسخنا ن
زهرآگيني برضدامامت مي زند.اين مطلب برمن گران آمد.پس به سوي اوحرکت نمودم جمعيت
زيادي راديدم که به دور اوحلقه زده بودند من درميان جمعيت گوشه اي رااختيارنمودم وسپس
خطاب به اوگفتم ايها العالم آيااذن مي دهي ازمسائلي سوال کنم؟گفت:آري .به اوگفتم آياچش م داري؟گفت:آري وباآن رنگها واشخاص رامي بينم.گفتم آيابيني داري ؟گفت آري.گفتم:آياگو ش
داري ؟گفت:آري وباآن صداها رامي شنوم.گفتم:آياعقل داري ؟گفت:آري .گفتم:باآن چه
مي کني ؟گفت:آن چه براين جوارح نام برده شده وعرضه مي گردد،باعقل آنهاراتشخيص مي دهم
يعني باعقل تشخيص مي دهم اين امرواردشده رابايدباگوش شنيد،ياباچشم ديد.گفتم آياباوجوداين جوارح ازعقل بي نيازهستيم يانه ؟گفت:خير.گفتم چگونه بي نيازنيستيم درحالي که
اين اعضاوجوارح سالم وصحيح اند ؟گفت:پسرم ،جوارح وقتي شک
کنند درچيزي که بوئيده يا چشيده اند،آنرا به عقل ارجاع داده ويقين پيداشده وشک باطل
مي گردد.گفتم پس خداوندمتعال،اعضاوجوارح تورابي رهبر به حال خودرهاننموده بلکه براي آ ن
امامي قرارداده تاافعال آنها راتصحيح نموده وشک آنها رابه يقين مبدل کندچه طورمي شود تما م
مخلوقات رادرحيرت وشک واختلاف گذارده وبراي انها امامي معين ننموده باشد،تادروقت ش ک
وترديد به اومراجعه نمايندواوحيرت وشک رابرطرف نمايد هشام مي گويد :عمرابن عبيد ساکت شد
وتامن درمجلس بودم کلامي نگفت .امام صادق(ع)فرمودند:اي هشام به خداسوگند اين سخنان
{
درصحف ابراهيم وموسي نوشته شده است{علل الشرايع ج ۱
ج:چون دنيا قرارگاه طايفه ها ومحل نزاع وفساد بني آدم است پس هميشه بايد يکي ازحجت ها ي
خدادراين عالم باشد چه درزمين ظاهرباشدچه غايب تاحفظ کتاب خداوند وسنت حضر ت
محمد (ص)نمايد وشريعت راتعليم بندگان خدادهد
د:ماانسانها داراي آفريننده اي هستيم که وجودش برتر ازتمام آفريدگان است واوحکيمي است که
امکان ندارد با بعضي آفريده هايش به طور مستقيم صحبت نمايدواوبامخلوقاتش بحث وگفتگونمايد
وآنان بااواستدلال کنند پس خداوند براي حل اين موضوع سفيراني درميان خلق قرار داده است
که مردم را به مصالح ومنافعشان وبه آنچه بقاي آنها درآن است وبا ترک آن نابود مي شوند
راهنمائي کنند
ه)چگونه مي توان باورنمود خداونددشمن قسم خورده اي به نام شيطان ونفس سرکشي به نام نف س
اماره براي آدمي گذاشته است اما درعوض امامي که باعث هدايت يافتن انسانها مي شود
رانگذاشته باشد
خلاصه اينکه هيچ سازمان وجامعه اي بدون رياست ورهبري نمي تواند به بقاخودادامه دهد
ب)ازطريق قرآن:
الف)ازسوره قدربه خوبي استفاده مي شود که ملائکه هرسال در شب قدر به جهت کاري برزمي ن
فرود مي آيند { ماقرآن رادرشب قدرنازل نموديم.وتوچه مي داني شب قدر چيست شب قدربهترازهزارماه است
فرشتگان وروح درآن شب به اذن پروردگارشان براي تقديرهرکاري نازل مي شوند}
سوال اين است که ملائکه وروح که هرسال درشب قدربرزمين فرود مي آيند
بعدازرسول خدا(ص)برچه کسي وارد مي شوند باکمي دقت متوجه مي شويم که درهرزمان بايد
امامي معصوم باشد تا ملائکه براونازل شوند .اين سوره ازجمله سوره هاي است که اشاره به وجود
امام درهرزماني راداردتاآنجاکه امام باقر(ع)درباره اين سوره فرموده اند:اي جماعت شيعه،بادشمن
(
خودباسوره انا انزلنا محاجه کنيد که پيروز خواهيد شد(موعود شناسي ص ۲۸۸
ب:دراينجا برخي ازآياتي که اشاره به وجود امام درهرزماني رادارد آورده ايم:
الف)خداوند متعال خطاب به پيامبرش فرموده است :همانا تو بيم دهند ه اي وبراي هر قومي
هدايت گري است(سوره رعد/آيه ۷)ازاين آيه به طور روشن استفاده مي شود که براي هرقومي
ودرهرزمان ،هدايت کنند ه اي است امام باقر(ع)درتفسيراين آيه مي فرمايد:براي هرزماني اما م
(
وهادي است که مردم رابه آنچه پيامبرخدا(ص)فرموده دعوت مي کند(موعود شناسي ص ۲۱۹
ب)برخي ازآيات قرآن دلالت براين دارد که،خداوندشخصي راشاهد اعمال قرارداده است تارو ز
قيامت شاهدوگواه برآنان باشد.براي نمونه خداونددرسوره نحل ايه ۸۴ فرموده اند:
{
به خاطربياوريدروزي راکه ازهرامتي گواهي برآنان برمي انگيزيم}
توجه به اين نکته مهم است که کوه وزمين واعضاي بدن و...براعمالي که انجام مي دهيم درروز قيامت
شهادت مي دهنداما منظورخداوندازشاهد وگواه دراين آيه اينها نيست چراکه خداوند دراين آيه
.
فرموده اند:به خاطر بياوريد روزي راکه ازهرامتي گواهي برآنان برمي انگيزيم.
آري درروز قيامت براي هرامتي يک گواه وجود دارد
مثلا گواه مردم زمان پيامبر(ص)خودپيامبر(ص)مي باشند وگواه مردم اين زمان حضر ت
مهدي(عج).وامايكي دلايل مابراي اينکه مي گوئيم امام مهدي (ع)گواه براعمال مردم هستند آيه
۱۴۳ سوره بقره مي باشدخداونددراين آيه فرمود ه اند:
وبه دين گونه ماشمارايک امت معتدل وميانه قرار داديم
تاشاهدبرمردم باشيدورسول خدا(ص)هم شاهدبرشما باشد با توجه به اينکه همه افراد امت اسلامي عدالت وآگاهي لازم براي شهادت دادن راندارند بنابراين
مرادازامت درآيه بعضي افراد مي باشد نه همه مردم .همان گونه که مدح قرآن درباره کساني که با
پيامبرند{اشداعلي الکفار}شامل همه نمي شود زيرامنافقان نيزباپيامبربوده اندعلاوه برآنکه بسياري
ازافرادامت اسلامي کساني هستندکه به خاطر گناه وخطاهايشان گواهي دادن آنها حتي در
دادگاه هاي دنيا مورد قبول نمي باشد حال چگونه مي توانيم بگوئيم همه ي
افرادلياقت شهادت وگواهي دادن درروزقيامت رادارند.
امام باقر(ع)درتفسيراين آيه فرموده اند :مرادازامت وسط که شاهد هستند تنها ما ائمه هستيم
ج)زمين هيچگاه خالي ازحجت نيست:
بانگاهي به آيات زير آدمي به اين نکته مهم مي رسد که هيچگاه زمين خالي ازحجت نبوده است:
الف)نحل/ ۳۶ :مادرهرامتي رسولي برانگيختيم که خداي يکتا رابپرستيد
ب)يونس/ ۷۴ :آنگاه بعد ازنوح پيغمبراني رابه امامتشان فرستاديم
پ)يونس/ ۷۵ :آنگاه بعدازآن رسولان موسي وهارون را
ث)توبه/ ۱۱۹ :اي مومنين تقواپيشه کنيد وهمراه با صادقين باشيد
امام رضا(ع)درباره کلمه صادقين دراين آيه فرموده اند:صادقين همان ائمه اند
ج)نسا/ ۵۹ :(اطيعوالله واطيعوالرسول واولي الامرمنکم)خداورسول وصاحبان امري راکه ازميان خو د
شماست اطاعت کنيد....از اين آيه به خوبي استفاده مي شود که درهرزماني بايد معصوم ي
باشدتااورااطاعت کنند
خ)يونس / ۴۷ :وبراي هرامتي رسولي است
ح)انعام/ ۱۳۰ :آنگاه خداگويد اي گروه جن وانس،مگربراي هدايت شماازجنس خودشمارسولاني
نيامدکه آيات مرابراي شمابخوانند وشماراازمواجه شدن بااين روز سخت بترسانند
د)فاطر/ ۲۴ :هيچ امتي نيست مگرآنکه درميان آنان پيامبري براي هشدارآمده است  ويکي ازدلايل فرستادن اين رسولان رامي توان گفت اتمام حجت است چنانچه درآيه زيربه آن اشاره
شده است
طه/ ۱۳۴ :اگرماقبل ازپيام انبيا مردم راهلاک کنيم زبان به اعتراض گشوده مي گويند :
اي خداي ما ، توکه ازراه ما راضي نبودي چراپيامبرورسولي براي ما نفرستادي تاماراقبل
ازآنکه به ذلت وبدبختي برسيم هدايت کند
پس خداوند حداقل براي اتمام حجت هم که شده دراين چند قرن بايدامامي روي زمين گذاشته باشد
ذ)انعام/ ۳۸ :وهيچ جنبنده اي درزمين وهيچ پرنده ايکه با دو بال خويش پرواز مي کن د
نيست،مگراينکه آنهانيزگروهاي هستندمانند شما
بنا به گفته ي دانشمندان تمامي جانداران داراي رهبر هستندتمام دسته هاي گوزنها
،شيرها،زنبورهاو....و...و..داراي رهبرند اگربه پروازدسته جمعي پرندگان توجه کرده باشيد متوجه
شده ايد که يکي ازآنها درجلوي همه آنها پرواز مي کند طبق اين آيه حيوانات گروهاي مانندما
هستند پس ازآنجائي که حيوانات داراي رهبرند پس انسانها نيزبا يد درهرزمان داراي امام وهدايت
کننده اي باشند
ر)تغابن/ ۸:پس به خدا ايمان آريد وبه رسول وبه نوري که فرو فرستاده ايم
امام باقر(ع)فرموده اند:سوگند به خداآن نور ،نورامامان ازآل محمد(ص)تاروزقيامت مي باشد
ز)خداونددرسوره انفال آيه ۳۳ خطاب به حضرت محمد(ص)فرموده اند:{تاتودرميان مردم هستي
مردم راعذاب نخواهم نمود}خب پيامبر که ازدنيارفته اند پس چراعذابي نازل نشده است؟؟
جواب اين سوال ساده است حتمابعدازفوت پيامبر(ص)شخصي بوده است
که همچون پيامبرصاحب کمال بوده است براي درک بهتراين جواب توجه به اين حديث مهم است که
.
پيامبر(ص)فرموده اند:ستارگان امان اهل آسمان هستندواهل بيت من امان اهل زمينند
پس طبق اين آيه وروايت بايد فردي ازاهل بيت پيامبر(ص) روي زمين باشد تامردم ازعذاب
خداونددرامان باشند
ل)قصص/ ۵۹ :وپروردگارت قريه ها رانابود نمي کند مگراينکه درميان آنها پيامبري برانگيزد که آيا ت
مارابرآنان تلاوت کند وماهيچ آبادي راهلاک ننموديم مگرآنکه اهل آن ظالم بودندخلاصه وجود اما م آنقدرمهم است که وقتي حضرت موسي براي مدتي کوتاه براي مناجات به کوه
طوررفت برادرش هارون رابه عنوان جانشين خود گذاشت
ج)احاديث معتبراهل سنت:
الف)يکي ازاحاديثي که حتي برخي ازعلماي اهل سنت ازجمله عبدالله ابن عمر ابن خطاب آنرانقل
نموده اند اين حديث پيامبر (ص)است که پيامبر(ص)فرموده اند :هرکس بميرد وامام زمانش را
نشناسد به مرگ جاهليت مرده است
طبق اين حديث مي توان گفت درهرزماني يک امامي وجود دارد که اگر مردم اورانشناسند به مر گ
جاهليت مرده اند

+ نوشته شده در سه شنبه 23 شهريور 1389;ساعت 4:02; توسط ایلیا; |
شهادت امام حسین برهمگان تسلیت باد شهادت امام حسین برهمگان تسلیت باد شهادت امام حسین برهمگان تسلیت باد